Brno | Velké Meziříčí

advokátní kancelář

Občanské právo

 • ochrana osobnosti
 • zpracování a připomínkování občanskoprávních smluv (smlouvy darovací, kupní, smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní, podnájemní, smlouvy o půjčce a další)
 • práva spotřebitelů
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy
 • sousedská práva
 • věcná břemena
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 • majetkové vztahy mezi manžely
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem
 • dědictví