Internetové právo

Jen velmi malá část společnosti v České republice internet nepoužívá, zároveň ale malá část uživatelů dokáže při každodenním používání precizně domýšlet veškeré právní důsledky svých jednání. Mezi obchodními společnostmi dochází ke komunikaci prostřednictvím emailu, k putování dat dochází rovněž pomocí jejich sdílení na cloudech nebo na sociálních sítích. Prostřednictvím tohoto systému sítí počítačů na celém světě dochází k uzavírání obchodů malého i obrovského rozsahu.

Při poskytování právních služeb se soustředíme zejména na problematiku internetových domén, tvorbu a provoz e-shopů, právní vztahy vznikající při tvorbě internetových stránek a další. Naším cílem je, aby se klient při používání internetu cítil po právní stránce co možná nejbezpečněji a mohl tak naplňovat své podnikatelské i nepodnikatelské záměry bez nadměrného rizika ztráty svých cenných informací nebo osobních údajů.

Práva a povinnosti spojená s doménami

Doménové jméno by se dalo zjednodušeně označit jako jednoznačná pozice počítače na internetu. Díky zadání doménového jména se uživatelé internetu mohou dozvědět například o službách poskytovaných hledanou společností a o dalších podmínkách jejich poskytování. Internetové stránky působí jako velice účinná zkratka pro výběr smluvního kontrahenta.

Držitel domény má zcela jistě zájem na její právní ochraně, jelikož ta může plně korespondovat s jeho obchodní firmou. Pokud bude například podnikateli obsazena doména s názvem jeho obchodní společnosti, jeho plánované prosazení na trhu tím může být velmi ztíženo. S doménami je navíc spjata též problematika ochranných známek. (Pozn. Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 3 Cmo 62/2013 – 174).

Advokátní kancelář se při poskytování právního poradenství koncentruje zejména na potřebné smluvní dokumenty (převod, nájem apod.) a dále na problematiky doménových sporů (mimosoudní, soudní).

E-shopy

Již dříve byla zmíněna popularita nákupů prostřednictvím internetu. Ta zaznamenává stoupající tendenci nejen na straně nakupujících, ale stále i na straně provozovatelů, kteří jejich prostřednictvím uskutečňují své podnikatelské záměry. Dle některých zdrojů by se počet internetových obchodů v České republice měl přibližovat hodně 40 tisíc, což je vzhledem k počtu obyvatel opravdu úctyhodné číslo. Narůstající počet internetových obchodů ale s sebou nese další hledisko, a tím je čím dál složitější možnost prosazení se. O to více záleží na nápadu, jenž si zaslouží kvalitní právní ochranu. V rámci právního poradenství vám naše advokátní kancelář může pomoci zejména s celým právním procesem založení internetového obchodu, což zahrnuje například:

  • právní posouzení projektu a doporučení nejvhodnějšího způsobu provozování (v.o.s./k.s./s.r.o./a.s.)
  • příprava smluvní dokumentace nezbytné pro provoz e-shopu
  • konstrukce smluvních podmínek

Právní služby mohou být na základě vzájemné dohody poskytovány i v rámci provozování internetového obchodu, tedy zejména v následujících oblastech:

  • práva a povinnost stran vznikající při nakupování – zejména distanční smlouvy, postavení spotřebitele
  • odpovědnost za vady prodávaných produktů
  • odpovědnost za újmu způsobenou vadou prodávaných produktů
  • problematika prosazení na internetu – elektronická reklama

E-aukce

Mezi nabízenými službami jsou i právní služby v oblasti elektronických aukcí čistě soukromé povahy, ale i aukcí věcí movitých i nemovitých v důsledku exekučního nebo insolvenčního řízení. Klienty zastupujeme například při samotném procesu dražení za předem nastavených podmínek, vedeme navazující jednání, řešíme právní spory vzniklé v souvislosti s dražbami a další. V rámci elektronický dražeb je rovněž možné například dopředu nastavit parametry poptávané věci s tím, že bude klient zastoupen v nejbližší konané dražbě věci odpovídající jeho požadavkům.

Právní vztahy vznikající při tvorbě internetových stránek

Internetové stránky jsou jedním z nejefektivnějších způsobů reklamy. Kvalitně zpracované se mohou podílet na rapidním růstu a prosazení podnikatelského záměru nebo mohou sloužit k upozornění na nějakou společenskou problematiku. Jen v České republice je internet zaveden do více jak 3 milionů domácností, jejichž členové užíváním tohoto média často stráví i většinu dne. Přitom se nejčastěji jedná o ekonomicky produktivní obyvatelstvo, které se touto formou zapojují do ekonomického procesu.

Při tvorbě, údržbě nebo i prostého užívání internetových stránek může vznikat široké spektrum práv a povinností pocházejících z různých právních důvodů. Těmito právními důvody mohou být například o smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem internetových stránek, prostřednictvím internetu ale může dojít k uzavření i například kupní smlouvy, smlouvy o dílo a dalších smluvních typů. Zcela určitě nelze opomenout ani problematiku doménových jmen a ochranu osobních údajů.

Advokátní kancelář Musil a partneři se tak soustředí i na registrace a převody domén a dále i na doménové spory.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Problematiku osobních údajů lze v základu vidět ze dvou pohledů. Zaprvé z pohledu správce nebo zpracovatele osobních, jemuž při jeho činnosti vznikají především povinnosti a zadruhé z pohledu osoby, s jejímiž osobními údaji je manipulováno.

Právní poradenství poskytované naší kanceláří je orientováno na všechny výše uvedené subjekty. Zabýváme se tedy problematikou plnění povinností stanovených přímo zákonem, dále konkrétními povinnostmi stanovenými Úřadem pro ochranu osobních údajů, kdy za tímto účelem dochází často k jednání o konkrétním rozsahu uložené povinnosti a dále například k jednání o sjednání nápravy v dané situaci. Jak bylo ale uvedeno výše, právní služby jsou advokátní kanceláři poskytovány i subjektům, do jejichž práva na ochranu osobních údajů bylo zasaženo, a to i prostřednictvím internetu.

Problematiky soukromí však nemusí vždy nutně znamenat porušení konkrétní právní normy regulující ochranu osobních údajů, ale může dojít k zásahu do práva na ochranu osobnosti. Ochranu osobnosti přitom dle stanoviska Advokátní kanceláři Musil a partneři nelze pouze úzce vidět jako obecnější ochranu osobních údajů, jelikož okruh regulovaných práv a povinností je v případě ochrany osobnosti širší. Právní služby jsou v této oblasti zaměřovány i na spornou agendu, a to jak ve fázi jednání o smírném řešení sporu, tak i samozřejmě v případě soudního řízení.

Elektronický podpis a elektronická podání

S vývojem nových forem komunikace, zejména prostřednictvím elektronických sítí přichází i změna souvisejících předpisů. Postupně se tak v různých oblastech akceptují například podání v elektronické podobě.

Stále populárnější jsou i elektronické podpisy a využívání datových schránek. Při užívání těchto služeb je ale třeba dbát na jejich zvláštní povahu a služby využívat přesně dle předepsaných pravidel tak, aby například nedošlo při doručování podání do datové schránky ke zmeškání lhůty, což může mít velmi nepříjemné důsledky pro práva a povinnosti dotčené osoby.

Při zařizování těchto služeb, případně při existenci nějakého právního problému při jejich užívání je proto důležité, aby dotčená práva a povinnosti byla profesionálně chráněna a uživatelé tak mohly tyto služby efektivně používat. Například v rámci sporu o doručení zprávy v elektronické podobě může být i nejasné, zdali došlo třeba k uzavření smlouvy nebo zdali účastník soudního řízení splnil nezbytné povinnosti pro účelné prosazování svého nároku. Nesplnění těchto povinností přitom může znamenat zmaření nejen úspěchu v dané věci, ale často i celého podnikatelského záměru.

Kontaktujte nás

MENUX