Komplexní právní servis pro podnikatele

Jednou z hlavních oblastí, v nichž Advokátní kancelář Musil a partneři poskytuje právní služby, jsou komplexní právní služby pro podnikatele. Cílem tedy je, aby se klient mohl soustředit na výkon samotného podnikání a právní stránku mohl nechat na svém právním zástupci. Klient s námi tedy může začít spolupracovat ještě jako fyzický osoba s podnikatelským záměrem s žádostí o právní posouzení tohoto záměru. Po pozitivním výstupu posouzení záměru se může přistoupit k jeho realizaci, poskytujeme poradenství též v oblasti financování projektů a zvolení odpovídající formy provozu podniku.

Dochází tak zejména k zakládání nových společností, k jejich přeměnám, zrušením a likvidaci, dále též k řešení podnikatelských záležitostí se správními orgány, k úpravě komplikovaných obchodních vztahů, k řešení otázek ohledně trestní a jiné odpovědnosti právnických osob a dalších.

Do oblasti působnosti Advokátní kanceláře Musil a partneři patří rovněž Akvizice a prodeje společností.

Zisk podnikatelského oprávnění a zahájení podnikání

Pokud se chystáte začít s podnikáním jako fyzická osoba nebo hodláte svůj podnikatelský záměr realizovat prostřednictvím právnické osoby, jsme připraveni Vám poskytnout komplexní právní služby.

Kromě právního posouzení samotného podnikatelského záměru je možné konzultovat ideální formu realizace Vašeho podnikatelského záměru, tedy zdali zvolit podnikání formou právnické osoby a jakou formu právnické osoby zvolit. Po učinění tohoto kroku Vás provedeme celým procesem založení a vzniku právnické osoby spolu se ziskem odpovídajícího podnikatelského oprávnění. Po úspěšném absolvování tohoto procesu již můžete plně realizovat své cíle a prosazovat se na trhu.

Smluvní agenda

Předmětem poskytovaného právního poradenství v této oblasti je zejména tvorba smluv dle konkrétních požadavků klienta. Při tvorbě konkrétních smluvního typu se dbá zejména na odvětví, v němž klient působí, dále na konkrétní činnost, k níž se daná smlouva vztahuje a rovněž bývá zohledňováno postavení i druhé strany smluvního závazku a případné využití sankčních mechanismů tak, aby byla práva a povinnosti klienta maximálně specifikována a právní jistota klienta byla na ideální úrovni.

V rámci právního poradenství ale rovněž nabízíme revizi smluv a komplexní prevence sporů mezi obchodními partnery. Pokud tedy společnost používá nějaký smluvní vzor, je vhodné jej nechat posoudit odborníkem, zdali daná smlouva odpovídajícím způsobem reguluje zamýšlený právní vztah. V rámci revize dosavadních smluv je možné provést standardní připomínkování a v případě potřeby přepracování dokumentu dle konkrétních požadavků. Velké množství i velkých společností například v oblasti strojírenství používá pro jeden druh smluvního vztahu s obchodními partnery pouze jeden smluvní vzor, který však nemůže efektivně pokrýt každou zakázku. Pro bezproblémové nastavení služeb je proto lepší pracovat s více vzory, které jsou průběžně aktualizované a případně i revidované.

Dále jsou poskytovány služby v oblasti vadného plnění, prodlení s plněním dluhu, ukončování smluvních vztahů, kdy bývá posuzována zejména nejlepší varianta ukončení a následné zastoupení při odstupování od smlouvy a jiných formách ukončení smluvního závazku.

Pohledávky

Advokátní kancelář Musil a partneři nabízí rovněž správu pohledávek zejména podnikatelských subjektů. Pokud klient společnosti předá pohledávku k vymáhání, nejprve dojde k posouzení vymahatelnosti samotné pohledávky a k prověření dostupných údajů o dlužnících a následně je bez zbytečných odkladů zahájení jednání k vymožení pohledávky dle požadavků klienta, který buď souhlasí se splátkovým kalendářem, nebo požaduje zaplacení celé dlužné částky najednou. Pokud dlužník svůj dluh v přiměřené lhůtě nesplní a klient požaduje splnění dluhu, dochází následně k zahájení soudního nalézacího a případně i exekučního řízení.

V rámci správy pohledávek klienta dochází k prověřování jeho dlužníků a případného uplatnění pohledávek klienta v exekučním nebo insolvenčním řízením.

Právní služby zajišťující chod podnikání

Právních služeb není nutné využívat pouze v případě velkých změn nebo milníků v podnikání, právě naopak. Pro nerušený chod podniku mohou právní služby sloužit téměř jako každodenní pomocník tak, aby se klient mohl skutečně soustředit pouze na naplňování svých podnikatelských cílů, tedy například na tvorbu nové technologie, poskytování služeb dle jeho představ nebo vytváření nejrůznějších děl.

Podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám tedy poskytujeme právní služby například v oblasti zajištění chodu provozu, pronájmu prostor, právního posouzení ochrany nové technologie, komplexní a především zákonné správy pohledávek, zastupování v soudním řízení, řešení sporů mimosoudní cestou, dále též v oblasti pracovněprávní problematiky, zastupování při jednání s dohledovými úřady. Uvedený výčet však slouží pouze pro demonstraci, v případě potřeby zajišťujeme pro podnikatele komplexní právní poradenství. S právními službami pro podnikatele máme bohaté zkušenosti a rádi sledujeme nejen růst nově vznikajících subjektů, ale rovněž jsme rádi součástí chodu zavedených podniků s mezinárodním přesahem. Právní poradenství poskytujeme na nejvyšší úrovni, abychom klientům zajistili právní jistotu.

Zejména větší společnost někdy mají tendenci právní vztahy vznikající v rámci jejich činnosti téměř rutinně každý den poněkud opomíjet. Často tak dochází k užívání velmi stroze a vágně vypracovaných smluv. Může být sice pravdou, že u těchto vztahů dochází ke sporům jen velmi často, nicméně vyloučit se nedají. Nekvalitně připravená smlouva pak může mít za důsledek ztrátu i nemalých finančních prostředků pro podnikatele, které ovšem může být rázně zamezeno s časovým předstihem, a to právě kvalitní smlouvou. Tato problematika se však netýká pouze smluv, ale v podstatě všech právních důvodů, z nichž vznikají práva a povinnosti. Je tedy vhodné mít dopředu například ujasněno, jestli klientovi z daného právního důvodu například něco nehrozí.

Kontaktujte nás

MENUX