Insolvenční právo v době COVID – 19

Během šíření epidemie koronaviru SARS CoV-2 bylo vydáno několik mimořádných opatření, která si vyžádala velkou pozornost veřejnosti a byla hojně diskutována. Avšak objevila se i některá, která veřejnosti spíše unikla. Jedním z nich bylo i schválení zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „zákon“) a jeho následné vyhlášení. Zákon nabyl účinnosti dne 24.04.2020.

Zákon se mimo jiné dotkl i znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Jednou z největších změn je pak dle § 13 zákona faktické odnětí práva věřitele podat v době od nabytí účinnosti zákona do 31.08.2020 insolvenční návrh proti svému dlužníkovi. Pokud by ho v této době podal, nepřihlíželo by se k němu.

Další důležitou změnu ve vztahu k insolvenčnímu zákonu přinesl zákon v § 12, kdy vyloučil použití § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, a to od účinnosti zákona do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, nebo bez ohledu na trvání opatření nejdéle do 31.12.2020. Dle ustanovení § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, má dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat dlužnický insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o tom, že naplňuje znaky úpadku ve smyslu ustanovení § 3 insolvenčního zákona. Zákon tímto pamatuje na situace, kdy se subjekty mohly stát vlivem mimořádných opatření do stavu přechodného faktického úpadku, který by mohly po skončení mimořádných opatření odvrátit úspěšným restartem chodu společnosti a podnikání. Tato výjimka se však nevztahuje na subjekty, k jejichž úpadku by došlo bez ohledu na přijatá mimořádná opatření – zde tedy bude vždy nutné posoudit, kdy a proč úpadek nastal.

Zákon obsahuje více zajímavých zmírňujících opatření, avšak pro účely tohoto článku byly vybrány pouze některé jako ukázkové.Zpět na výpis novinek

MENUX