Náhradní výživné

Přijetím zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném, který nabyl účinnosti dne 1. července 2021, se stává součástí právního řádu nová forma sociální dávky hrazené státem, a to náhradní výživné. Jedná se o prostředek, jak pomoci samoživitelkám či samoživitelům, kterým druhý rodič nezaopatřeného dítěte neplatí alimenty vůbec, anebo je platí v nižší částce, než v jaké je určil soud.

Výživné tedy bude za splnění zákonem stanovených předpokladů plnit místo povinného rodiče stát (příp. společně s ním), ale maximálně do výše částky 3.000 Kč měsíčně a maximálně na dobu 24 dávek, tedy 2 let. Nejedná se tedy o trvalé řešení problému samoživitelky či samoživitele s druhým rodičem, který alimenty neplatí. Nadto příslušný orgán rozhodující o náhradním výživném každé 4 měsíce zkoumá, jestli jsou stále splněny podmínky, za kterých je možné náhradní výživné přiznat, a výši náhradního výživného, na které má rodič (resp. nezaopatřené dítě) aktuálně nárok.

Částka, kterou stát bude hradit z titulu náhradního výživného se přitom určí jako rozdíl mezi výší výživného měsíčních alimentů určených soudem, a částkou, kterou povinný rodič skutečně platí na takto určené výživné. To znamená, že pokud by soud určil výživné na 3.000 Kč, a povinný rodič by na nezaopatřené dítě hradil pouze 500 Kč měsíčně, náhradní výživné bude činit 2.500 Kč. Pokud by v tomto případě nehradil na nezaopatřené dítě povinný rodič vůbec nic, náleželo by rodiči, kterému bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče, náhradní výživné v nejvyšší možné částce, tedy 3.000 Kč.

Pro to, aby mohlo být státem přiznané náhradní výživné, musí být splněny zejména následující předpoklady:

  • musí se jednat o nezaopatřené dítě,
  • musí existovat exekuční titul, ve kterém je upravena vyživovací povinnost jednoho z rodičů,
  • a v době podání žádosti o náhradní výživné musí být zahájeno exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu.

Skutečnost, že jedná o nezaopatřené dítě, je základním předpokladem obdržení náhradního výživného od státu. Pro určení, kdo se považuje za nezaopatřené dítě se přitom vychází ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Žádost o přiznání náhradního výživného se podává na Úřad práce České republiky, a vedle samotné žádosti je třeba doložit veškeré podklady pro posouzení toho, zda na náhradní výživné máte nárok, a v jaké výši Vám má být náhradní výživné ze strany státu hrazeno. Je tedy třeba mj. doložit exekuční titul, kterým se upravuje vyživovací povinnost jednoho z rodičů, dále doklad o výši výživného, v jakém bylo uhrazeno, příp. prohlášení o tom, že výživné nebylo uhrazeno ani z části, doklad osvědčující, že byl podán návrh na exekuci nebo výkon rozhodnutí a také důkaz o tom, že se skutečně jedná o nezaopatřené dítě.

Pokud si nejste jistí, jestli na náhradní výživné máte nárok nebo si nevíte rady s podáním žádosti o náhradní výživné, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám budeme během celého procesu podání žádosti o náhradní výživné nápomocní.Zpět na výpis novinek

MENUX