Novela občanského zákoníku - posílení postavení pronajímatele

Novela občanského zákoníku - posílení postavení pronajímatele

Postavení pronajímatele bytu nebylo dlouhou dobu nikterak jednoduché. Zákonodárce a související judikatura sice jednoznačně přiznávala postavení slabší strany nájemci, ovšem právě tento mohl pronajímateli často způsobit zásadní nesnáze. Před zmíněnou novelou prostřednictvím zákona č. 163/2020 Sb. nebylo možné legálně v nájemní smlouvě sjednat smluvní pokutu a dokonce ani smluvní úrok z prodlení. Jediným opěrným bodem pronajímatele byla tzv. jistota (pozn. někdy také označovaná jako kauce).

S výše uvedenou novelou občanského zákoníku účinnou od 01.07.2020 však již strany mohou smluvní pokutu ujednat rovněž u nájmu bytu. Taková smluvní pokuta nemusí utvrzovat pouze povinnost nájemce hradit řádně a včas sjednané nájemné, nicméně může sloužit k posílení postavení pronajímatele i u nepeněžitých plnění ze smlouvy o nájmu ze strany nájemce.

K tomuto je však nutno dodat, že součet všech smluvních pokut vzniklých za dobu nájmu a jistoty nesmí v souhrnu překročit trojnásobek měsíčního nájemného (§ 2254 OZ).Zpět na výpis novinek

MENUX