Obchodní právo

  • založení, přeměny, zrušení, valné hromady, fúze
  • převody podílů, pomoc s likvidací
  • práce s obchodním rejstříkem (změny, zápis, výmaz)
  • sepisování obchodních smluv (dílo, kupní, úvěr) a sepis všeobecných obchodních podmínek
  • předsmluvní odpovědnost
  • Náhrada škody, bezdůvodné obohacení
  • Zajišťování závazků (smluvní pokuta)
  • Sporná agenda (zastupování v řízeních)
  • Nekalá soutěž

V oblasti obchodního práva poskytujeme širokou škálu právních služeb. Mezi nejčastější patří zakládání, přeměny, fúze či zrušení obchodních společností, s tím související zapisování změn, zápisu, výmazu do obchodního rejstříku. Spolupracujeme s notáři, a proto jsme schopni zajistit požadovanou formu pro zápis. Pomáháme společnostem s převody podílů, se změnou jednatele nebo při konání valných hromad (včetně sepisu pozvánek). Sepisujeme typické obchodní smlouvy a připravujeme všeobecné obchodní podmínky. Zaobíráme se rovněž předsmluvní odpovědností, která je v obchodních vztazích velmi důležitá. V případě porušení smluv vymáháme smluvní pokuty, úroky z prodlení či náhradu škody nebo bezdůvodné obohacení. Dále se specializujeme na sepis tzv. NDA neboli dohod o mlčenlivosti, které jsou tak nezbytné pro ochranu know-how společnosti.

Kontaktujte nás

MENUX