Softwarové právo

Svět a jeho každodenní fungování je čím dál více spojený s informačními a komunikačními technologiemi. Mnozí lidé si tuto skutečnosti ani neuvědomují, ale zejména s počítači přichází do styku několikrát denně a četnost tohoto kontaktu se neustále zvyšuje. Advokátní kancelář Musil a partneři se zaměřuje na kompletní právní servis v této oblasti. Právní poradenství je poskytováno nejen profesionálům zabývajícím se například vývojem softwaru, jeho distribucí, ale zasahují rovněž do oblasti soukromého života jednotlivce, jemuž je kupříkladu při používání počítačového programu způsobena újma.

Právo není tvořeno pouze zákony, ale celým spektrem formálních a materiálních pramenů, které různými způsoby ovlivňují jeho podobu. V rámci profesionálního právního poradenství tedy nedochází k posouzení konkrétních práv a povinností pouze na základě výslovného znění právního pravidla, ale rovněž na základě dalších důležitých zdrojů, které ovlivňují intepretaci a aplikaci daného pravidla. Jazykový výklad právního pravidla totiž neslouží jako definitivní ukazatel pro podřazení skutkového stavu pod právní normu, vždy je třeba zkoumat i širší kontext obecných právních zásad nebo i judikatury, které mají své neopominutelné postavení. K posouzení právního postavení a zachování maximální právní jistoty subjektu tedy může dojít jen díky profesionálně poskytovaným právním službám a ne díky pouhému pročtení a porozumění výslovného znění právního předpisu.

Právní služby poskytované naší kanceláří se zaměřují též na komplexní poradenství v souvislosti s budováním nových projektů v oboru softwarového práva, kdy je možné připravit například i nezbytné pracovněprávní dokumenty pro budoucí zaměstnance a vznikající společnost tak připravit na plnohodnotné fungování a prosazení na trhu.

Licenční smlouvy, open source a free software

Prostřednictvím licenční smlouvy umožňuje poskytovatel nabyvateli výkon práva duševního vlastnictví, tedy tzv. licenci. Právní vztahy vznikající při udělení tzv. licence mají svá velmi důležitá specifika, která musí být pro zajištění ideální úrovně právní jistoty vždy precizně vymezena, a rovněž je třeba dbát na jejich maximální dodržování. Prostřednictvím licenční smlouvy totiž poskytovatel v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu nabyvateli de facto dává do užívání svůj nápad případně výsledek své činnosti a nabyvatel se zavazuje případně poskytovateli dát odměnu.

Zvolit poradenství ve formě právních služeb se určitě vyplatí i v některých případech při práci s open source softwarem nebo i s free softwarem. Nesčetné množství programů tohoto druhu mohou například využívat společnosti pro kancelářskou i výpočetní práci. Open source nebo free software nemusí sloužit pouze jako paradigma pro vytváření Vašich vlastních projektů, mohou být i Vašimi každodenními pomocníky zajišťujícími chod společnosti nebo i domácnosti. Pokud Vám však vznikne újma způsobená na základě například špatného fungování takového softwaru, případně dojde k úniku osobních údajů, je vždy nutné dbát na všechna specifika užívání tohoto druhu počítačových programů.

Právní ochrana softwaru a pirátství

Problematika softwarového, případně obecně IT pirátství je nepříjemnou skvrnou ve světě informačních technologií. Rizika a újma z toho plynou především tvůrcům daného počítačového programu, do jehož vývoje jsou mnohdy investovány nemalé finanční prostředky. Softwarové pirátství však rozhodně není pouze problémem vývojáře softwaru, dotýká se i jednotlivců, kteří počítačové programy užívají i třeba jen pro soukromé účely. I ti se mohou dopustit útoku proti autorskému právu souvisejícímu s daným softwarem k získání prospěchu pro sebe nebo třetí osobu.

Advokátní kancelář Musil a partneři se rovněž soustředí na právní poradenství pro subjekty vyvíjející software tak, aby byla plně chráněna jejich práva spojená s daným projektem. Právní poradenství v této oblasti se však nesoustředí pouze na práva a povinnosti spojená přímo s daným vyvíjeným produktem, tedy například do oblasti práva autorského. Pro maximálně efektivní fungování projektu je vhodné právní ošetřit i samotnou strukturu společnosti, která za ním stojí. Lze tedy doporučit například odborné zpracování pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouvy atd.), smluvní zajištění mlčenlivosti zaměstnanců, detailní vymezení práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů v souvislosti s užívanými počítačovými programy v rámci tvorby projektu.

Zabýváme se též věcmi spadajícími do problematiky softwarové kriminality, kterou lze vnímat i ze širšího pohledu než pouze jako porušování autorských práv například i nevědomky. V případě užívání softwaru z nedůvěryhodného zdroje může docházet i k neoprávněnému sběru Vašich dat, což může mít negativní důsledky pro nepodnikatele ale především pro podnikatele. Ti tak mohou přicházet o své cenné know-how, čímž může být výrazně oslabeno jejich postavení na trhu.

Smluvní zajištění mlčenlivosti v IT – NDA

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti smluvního zajištění mlčenlivosti prostřednictvím tzv. NDA (non-disclosure agreement). V rámci právních vztahů vznikajících při používání, vyvíjení či jiného komerčního využití softwaru často dochází k nezbytnému zpřístupnění velmi cenných informací, které mohou být snadno zneužity třetími stranami. Prostředkem k ochraně takto sdělených znalostí, dat nebo jen obecně know-how je právě NDA, jejíž precizní zpracování je zcela nezbytné pro skutečnou a ne pouze domnělou ochranou sdělených informací. NDA je tedy vždy potřeba detailně optimalizovat vzhledem k jejímu konkrétnímu předmětu, neoptimalizované smluvní vzory ve valné většině případů nemohou poskytnout kvalitní ochranu ani v případě jednodušších právních vztahů.

Zkušený tým právních poradců advokátní kanceláře proto vždy pozorně naslouchá jednotlivým požadavkům klienta poptávajícího smluvní ochranu mlčenlivosti a NDA připravuje na míru s důrazem na přesnost a motivaci smluvních stran na dodržování dané dohody.

Řešení odpovědnosti za vady a škody

Jedním ze základních právních problémů řešených na denní bázi většinou poskytovatelů právních služeb je náhrada vzniklé újmy. Advokátní kancelář Musil a partneři se soustředí na mimosoudní i soudní řešení vzniklé újmy, a to nejen v oblasti softwarového práva. Bohaté zkušenosti má například i v oblasti obecného občanského práva, obchodního práva i práva trestního.

Zejména při nákupu nějakého produktu je ale třeba pečlivě dbát na složitou strukturu vznikajících nároků. Odpovědnost za vady není totéž co odpovědnost za vzniklou újmu. Právní teorie obecně zaujímá stanovisko, že odpovědnost za vady má vůči odpovědnosti za újmu výhradní postavení, což je třeba zohlednit při uplatňování vzniklého nároku a ten tak vymáhat přesně dle stanovených pravidel, tedy vadu správně vytknout a především dodržet předepsané lhůty. Náhradu újmy je možné řešit až v případě vzniku tzv. navazující újmy.

Advokátní kancelář Musil a partneři má bohaté zkušenosti v mimosoudním i soudním řešení odpovědnosti obecně za vady plnění smlouvy (prodlení, vadné splnění) ale i za vady výrobků, dále náhrady nemajetkové újmy a škody v obecných i velmi komplikovaných případech. V rámci zvláštní odpovědnosti za škodu se při uplatňování nároku musí vždy posoudit vzájemných vztah jednotlivých ustanovení a skutkový stav podřadit pod tu nejvhodnější. Při skutečně správném právním posouzení pak lze dojít k závěru, že odpovědnost protistrany například není založena na zavinění, což usnadňuje vymožení vzniklé újmy.

Právní vztahy vznikající při tvorbě softwaru

Vývoj softwaru není pouze práce programátora. I přes poměrně krátkou historii této právní problematiky ve srovnání s klasickou právní sférou je ale možné sledovat důležitost ochrany práv a povinností vybraných subjektů zapojených do tohoto procesu. Zejména v případě zcela neotřelého a přelomového nápadu může být nedostatečná právní ochrana kamenem úrazu celého projektu.

Právní poradenství při tvorbě softwaru se soustředí zejména na právní analýzu vznikajícího softwaru (například na možnou kolizi s jinými softwary), pomoc při vymezování a realizaci samotného projektu, pracovněprávní dokumenty, smluvní zajištění mlčenlivosti, smluvní dokumentaci potřebnou pro komerční využití vyvíjeného softwaru (prodej, nájem, údržba, odstraňování vad a další).

Využití outsourcingu a cloud computingu

Od společností specializující se na IT až po menší podnikatele, ti všichni mohou a často též využívají pro svoji činnosti smluvně zavázané třetí strany pro vedlejší činnosti, které sami nestíhají nebo na ně nemají potřebnou odbornosti. Tím tedy snižují své celkové ekonomické náklady, když šetří nejen konkrétní finanční prostředky, jež mohou použít v jiné oblasti, ale i potřebný čas využitelný pro jejich hlavní činnost.

Outsourcing může spočívat například v tvorbě nebo údržbě informačního systému pro společnosti, jež se specializuje na jiné oblasti než software, ale i společnost, jejíž hlavní činnost je spojena s IT může pro jednotlivé vedlejší činnosti používat třetí stranu. Právní poradenství se v této oblasti soustředí zejména na zpracování potřebné smluvní dokumentace, která je spolu se zákonem stavebním kamenem vzájemných práv a povinností smluvních kontrahentů.

Jako příklad lze uvést tzv. BPO (Business Process Outsourcing), kdy společnost přenáší na třetí stranu vybraný segment obchodního procesu, tedy například distribuci vyvíjeného produktu. Tímto si zmíněný vývojář může zvýšit efektivitu samotného vývoje, jelikož nemusí investovat další zdroje do distribuce a může se soustředit na oblasti, kde lze produkt dále vylepšovat.

Dnes rovněž velmi využívanou službou je tzv. cloud computing. Různí poskytovatelé této služby nastavují se služby odlišně, právní poradenství Advokátní kanceláře Musil a partneři se soustředí nejen na tvorbu smluvní dokumentace v případě uzavírání smlouvy, ale rovněž na připomínkování smluv dosavadních případně těch předložených druhou smluvní stranou. Pomocí této složky právního poradenství tak zvyšujeme právní jistotu našich klientů, kteří si mohou být jistí, že ve smlouvě budou pečlivě zohledněny všechny jejich požadavky. Prostřednictvím cloud computingu je dostupné široké spektrum aplikací pro podnikající i nepodnikající subjekty, již poskytovateli této služby zpřístupňují i svá data, jejichž právní ochrana by neměla být zanedbávána díky prostému uzavření předložené smlouvy někdy i bez dokonalého pročtení. Díky tzv. zásadě dispozitivnosti je možné za splnění dalších zákonných podmínek do smlouvy v mnoha případech zahrnout i pravidlo odlišné od toho obsaženého v zákoně. Smlouva má tedy velice důležité postavení, pokud jde o práva a povinnosti smluvních stran, nejedná se jen o pouhá specifika dané služby.

Smluvní agenda

Připravujeme například:
  • Licenční smlouvy
  • Smlouvy o dílo
  • Pracovní dokumenty pro úpravu vztahů s programátory
  • Smlouva upravující užívání softwaru zaměstnanci
  • NDA
  • a další

Kontaktujte nás

MENUX