Strojírenství a průmysl

Průmysl a zejména pak jeho odvětví strojírenský průmysl má v České republice dlouhou tradici a v ekonomickém procesu tak má pevnou pozici. Klientela Advokátní kanceláře Musil a partneři v tomto odvětví se pohybuje od podniků velkého rozsahu až po menší oblastní společnosti, jež se soustředí na malou výseč strojírenských nebo obecněji průmyslových činností.

Poskytované právní poradenství se zaměřuje nejen na konkrétní výrobky nebo vybrané činnosti podniku, ale i na obecnou ochranu práv a povinností vznikajících při činnosti provozovaných obchodních společností. Dále lze uvést například posouzení dopadů na životní prostředí, zastupování vznikající společnosti v procesu výstavby výrobny nebo jiné nemovitosti sloužící k provozu, řešení právních problémů spojených provozní činností prostou nebo zvlášť nebezpečnou, uvedení výrobků na trh a jejich právní ochrana jejich prosazení, agenda vad a škod způsobených produkty, ochrana před nekalou soutěží a fungování hospodářské soutěže, vymáhání pohledávek, zastupování v soudním, exekučním a insolvenčním řízení, právní příprava dodávek investičních celků a ošetření investic a další.

Právní vztahy vznikající při tvorbě nové technologie

Do vývoje nové technologie je mnohdy investováno obrovské množství finančního prostředků s vidinou budoucího finančního prospěchu. Aby však došlo k úspěšnému dokončení a prosazení výrobku, výrobního postupu či nějaké jiné technologie, je potřeba dosáhnout odpovídající úrovně právní jistoty a ochrany práv duševního vlastnictví.

Ochrany duševního vlastnictví lze dosáhnout například pomocí ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, případně prostřednictvím licenčních, distribučních a dalších smluv. Nová technologie může za určitých okolností splňovat parametry autorského díla. Klientům tedy poskytujeme komplexní právní poradenství v souvislosti tvorbou a prosazením nové technologie tak, aby mohl být jejich záměr co nejefektivněji na trhu prosazen.

Jako příklad konkrétních úkonů právní služby může sloužit právní posouzení ideální formy právní ochrany práva duševního vlastnictví, zastupování před orgány provádějícími správu daných prostředků ochrany, zastupování v případě sporu, a to ve formě soudního i mimosoudního sporu a další.

Průmyslové vlastnictví

Právní služby poskytované naší kanceláří se rovněž zaměřuji na problematiku průmyslového vlastnictví. Pro klienty tak zařizujeme zejména průmyslové a užitné vzory, kdy nejprve dojde k právnímu posouzení daného technického nebo designerského řešení a následně je možné zastupování v jednání před Úřadem průmyslového vlastnictví, případně v dalších navazujících právních jednáních ohledně daného předmětu ochrany.

Průmyslové vlastnictví se však netýká pouze výše uvedeného, ale právní poradenství je zaměřeno i na zastupování v řízení ohledně patentu nebo ve věcech týkajících se ochranných známek, označení původu, práva k firemnímu jménu nebo obecně know-how. Do této agendy tak spadají případná posouzení způsobilosti předmětu k ochraně, zastupování při jednání s Úřadem, spornou agendu a další nezbytné právní služby k zachování ochrany práv klienta.

Průmyslové a užitné vzory

Průmyslovým vzorem je vzhled nebo designérské řešení daného výrobku, což může spočívat například v jeho tvaru, barvě, obrysech, struktuře nebo jiných faktorech ovlivňujících jeho vzhled. V rámci poskytovaných služeb dochází k posouzení případné způsobilosti daného řešení k zápisu průmyslového vzoru, případné zastupování v jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví a další agendu vznikající při ochraně vzhledového řešení.

Užitným vzorem je prostředek ochrany technické řešení, které musí splňovat další parametry dle obecně závazných předpisů. Zejména tedy musí být nové a průmyslově využitelné, může se tedy jednat o řešení výrazným způsobem usnadňující výrobu. V rámci poskytovaných služeb dochází k posouzení případné způsobilosti daného řešení k zápisu užitného vzoru, případné zastupování v jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví a další agendu vznikající při ochraně technického řešení.

Ochranné známky

S obchodní společností nebo s jejím produktem je často spojeno nějaké grafické znázornění názvu. Advokátní kancelář Musil a partneři nabízí zhodnocení způsobilosti daného řešení k zápisu jeho ochranné známky a volbu efektivního řešení k zápisu ochranné známky, případné zastupování v jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví a další agendu vznikající v dané oblasti.

Smluvní agenda

Advokátní kancelář Musil a partneři rovněž připravuje kompletní smluvní agendu pro každodenní chod i pro významné změny společností podnikajících ve strojírenství. Konkrétní smluvní typ je vždy připravován dle požadavků klienta a při zohlednění zejména právních i technických okolností předmětu plnění.

V rámci právního poradenství je nabízena též revize smluv a komplexní prevence sporů mezi obchodními partnery. Pokud tedy společnost používá nějaký smluvní vzor, je vhodné jej nechat posoudit odborníkem, zdali daná smlouva odpovídajícím způsobem reguluje zamýšlený právní vztah. Zejména ve strojírenství ale i v průmyslu obecně musí smlouva kvalitně zohledňovat technická specifika předmětu, jehož vlastnosti mohou dramaticky ovlivňovat alokaci rizik ve smluvním vztahu. Cílem právního poradenství je zejména zajistit klientovi maximální právní jistotu, čehož nad rámec činnosti samotného klienta lze dosáhnout právě přípravou smlouvy v odpovídající kvalitě. V rámci revize dosavadních smluv je možné provést standardní připomínkování a v případě potřeby hloubkové přepracování dokumentu dle konkrétních požadavků.

Velké množství i velkých společností například v oblasti strojírenství používá pro jeden druh smluvního vztahu s obchodními partnery pouze jeden smluvní vzor, který však nemůže efektivně pokrýt každou zakázku nebo právní vztahy vznikající při provozu. Pro bezproblémové nastavení služeb je proto lepší pracovat minimálně s více vzory, které jsou průběžně aktualizované a případně i revidované pro daný právní vztah. Ideální je samozřejmě příprava smlouvy na míru daného vztahu, ovšem minimálním standardem je alespoň kvalitní posouzení použitelnosti smluvního vzoru.

Dále jsou poskytovány služby v oblasti vadného plnění, prodlení s plněním dluhu, ukončování smluvních vztahů, kdy bývá posuzována zejména nejlepší varianta ukončení a následné zastoupení při odstupování od smlouvy a jiných formách ukončení smluvního závazku.

Kontaktujte nás

MENUX